Kursuse/teemade ülevaade

 • Üldine

 • Iseseisvad tööd

  1. Essee kirjutamine valitud teemal

  Valida essee teema iseseisvaks kirjutamisharjutuseks 19.09.

  Valida kaasüliõpilase essee teema hindamiseks 26.09

  Esitada valitud teema kohta essee moodles 04.10.

  Anda tagasisidet kaasüliõpilase essee kohta 21.11.


  2. Lennuõnnetuse põhjuste analüüsimine

  Ühe vabal valikul inimtegurist põhjustatud lennuõnnetuse analüüs ja selle analüüsiaruande esitamine vastavasse foorumisse ning selle auditooriumi ees esitlemine.

  Valitud lennuõnnetuse registreerimine wikis 19.09.

  Valitud lennuõnnetuse analüüsi kokkuvõtte esitamine foorumis 01.11.

  Lennuõnnetuste analüüside tulemuste tutvustamine auditooriumis 07.11.


 • 2. Tervishoid ja ohutus

  2.1 Ohuteadlikkus ja ohutus.

  1.1 Ohuteadlikkus.

  1.2 Eeskirjad ja protseduurid.

  1.3 Ohtlike ainete käitlemine.

 • 3. Inimtegur

  1. Sissejuhatus inimtegurisse
  2.Praktilised teadmised ja oskused
  3.Psühholoogilised tegurid
  4. Meditsiinilised tegurid
  5. Organisatsioonilised ja sotsiaalsed tegurid
  6.Teabevahetus
  7.Stress
  8.Inimlik eksimus

  • 3.1 Sissejuhatus inimtegurisse

   Inimteguri tähtsus ATM keskkonnas
   Inimteguri mõiste
   Ülevaade süsteemist ja selle olulisus ATM keskkonnas
   SHELL mudel
   Töötajat ja meeskonna töövõimet mõjutavad tegurid

   • 3.2 Praktilised teadmised ja oskused

    Erialaste teadmiste ja oskuste uuendamise ja täiendamise tähtsus
    Erialase kompetentsuse ja mitte-tehniliste oskuste arendamise tähtsus
    Erialaste teadmiste ja oskuste arendamise meetodid/vahendid

    • 3.3 Psühholoogilised tegurid

     Taju
     Informatsiooni töötlemise põhiprotsess
     Tegurid mis mõjutavad info töötlemist
     Tunne ära tegurid mis mõjutavad

     • 3.4 Meditsiinilised tegurid

      Väsimus
      Kehaline vorm
      Töökeskkond

      • 3.5 Organisatsioonilised ja sotsiaalsed tegurid

       Inimeste põhivajadused töökohal
       Meeskonnatöö korraldamine
       Meeskonnatöö ja rollid meeskonnas

       • 3.6 Teabevahetus

        Kirjalik teade
        Suuline ja mittesuuline teabevahetus

        • 3.7 Stress

         Stress
         Stressi juhtimine

         • 3.8 Inimlik eksimus

          Inimliku eksimuse kirjeldus
          Inimliku eksimuse ja ohutuse vahelised seosed
          Erinevate eksimuste tüübid/ mudelid
          Eksimuste ja rikkumiste erinevused
          Eksimuste leidmine
          Eksimuste vähendamine
          ATM juhtumid/õnnetused (seotud ATSEPga)

          • Arvestuse kujunemine

           Arvestusele pääsemise tingimused:

           1)   kontakttundidest osavõtt vähemalt 50%;

           2)   ühe vabal valikul inimtegurist põhjustatud lennuõnnetuse analüüs ja selle analüüsiaruande esitamine vastavasse foorumisse ning selle auditooriumi ees esitlemine;

           3)   ühe essee kirjutamine ja kaasüliõpilase essee hindamine;

           4)   puudutud loengu kohta tuleb esitada vastavasse foorumisse essee, mille teema on õppejõuga kooskõlastatud;

           5) osalemine auditoorsetes praktilistes ülesannetes.


           Arvestus (kokku 100%): 

           Lennuõnnetuse analüüsi esitamine 30%.

           Iseseisva tööna essee kirjutamine 30%.

           Arvestustöö vabavastustega testi vormis 40%.


           Hindamisviis: mitte-eristav


           Hindamiskriteeriumid:

           Arvestustöö: Õiged vastused vähemalt pooltele küsimustele.

           Üldpõhimõtete ja arusaamise kontrollimine.


           Võimalus teha järelarvestus.


           Arvestuse tulemused on üliõpilastele nähtavad ÕIS hiljemalt nädal pärast arvestuse sooritamist.


           • Puudutud loengute esseed

            Kui on puudutud rohkem kui 2 loengus, siis palun nende teemade kohta esitada kokkuvõtted foorumisse.           • Tagasiside

            Palun andke õppeaine kohta hinnanguid ja tehke ettepanekuid ÕISis.

            Teie arvamus on oluline ning ettepanekuid arvestatakse õppeaine parendamisel ja

            üliõpilastele kasutajasõbralikumaks muutmisel. 

            Küsimustik avatakse peale arvestuse tulemuste protokolli kinnitamist.


            Jooksvalt õppeaine kohta saab esitada küsimusi ja teha ettepanekuid foorumis Küsimused ja arutelud.