List of active policies

Name Type User consent
ELA Moodle’i kasutustingimused ja isikuandmete töötlemine / EAVA Moodle terms, conditions and GDPR Site policy All users

Summary

 

Full policy

ELA Moodle’i kasutustingimused 

1. Mõisted

1.1. Eesti lennuakadeemia Moodle on avatud lähtekoodiga e-õppe veebirakendus, mis asub aadressil https://moodle.eava.ee (edaspidi Moodle).

1.2. Haldaja on Eesti Lennuakadeemia (edaspidi akadeemia), kes pakub Moodle õpikeskkonna kasutamise võimalust õppejõududele kursuste loomiseks ja läbiviimiseks ning taseme- ja täiendusõppijatele kursustel osalemiseks.

1.3. Kasutajateks on füüsilised isikud, kes omavad Moodle’i kasutajakontot (edaspidi Konto).

2. Üldist

2.1. Kasutajatel on Moodle’i kasutamine võimalik üksnes kõikide kasutustingimustega nõustumise korral.

2.2. Moodle’i kasutamise all mõeldakse peamiselt Moodle’i võimaluste kasutamist akadeemia õppetegevuses osalemiseks või õppetöö läbiviimiseks.

2.3. Moodle’i kasutamine on võimalik üksnes personaalse ja isiku tuvastamist võimaldava Konto kaudu. Moodle’i kasutamisel on võimalik Kasutaja autentimine kasutajanime ja parooliga.

3. Moodle’i konto loomine ja kustutamine

3.1. Moodle’is ei saa kasutajad endale ise Kontosid teha. Moodle’isse sisenemine toimub akadeemia töötajate ning üliõpilaste puhul akadeemia arvutivõrgu kasutajatunnuse ja parooliga.

3.2. Osaliselt või täielikult veebipõhistel täiendusõppekursusel osalejatele luuakse kursusele registreerumisel toodud isikuandmete (ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress) alusel Moodle’i Konto. Täiendusõppijatele Kontode loomine toimub automaatselt ning kasutajale saadetakse e-kirjaga info tema Moodle’i kasutajatunnuse kohta ning esialgne parool, mille kasutaja peab esmasel sisenemisel muutma.

3.3. Moodle’i Kasutaja ei pea õpikeskkonna kasutamiseks esitama lisaandmeid. Akadeemia kesksest andmebaasist kantakse Moodle’isse üle kasutaja ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress. Ülejäänud andmed (nt foto, linn, täiendavad nimed, huvialad) ei ole Moodle’i kasutajaprofiilis kohustuslikud ning need võib iga kasutaja soovi korral ise lisada. Vabatahtlikult lisatavate isikuandmete töötlemise eesmärgiks on kasutajamugavuse suurendamine õppetöö läbiviimisel.

3.4. Rakenduskõrghariduses ja kutseõppes osaleja Konto säilitatakse Moodle’i andmebaasis kuni õpingute lõpuni. Kontod kustutatakse 1 kuu pärast akadeemia lõpetamist või koheselt peale akadeemiaga töölepingu lõppemist.

3.5.. Täiendusõppes osalemiseks loodud Moodle’i Kontod säilitatakse Moodle’i andmebaasis seni, kuni Kasutaja on seotud mõne Moodle’i kursusega. Soovi korral on Kasutajal õigus igal hetkel esitada akadeemiale taotlus oma Konto kustutamiseks, saates taotluse e-postile moodle@eava.ee.

3.6. Konto ja kõik Kontoga seotud Moodle’is olevad andmed kustutatakse hiljemalt kahe nädala jooksul pärast vastavasisulise taotluse saamist. Peale Konto kustutamist ei ole võimalik Moodle’it kasutada.

4. Kasutaja õigused, kohustused ja vastutus

4.1. Kasutajal on võimalik Moodle’is toimuvas õppetöös osaleda või õppetööd läbi viia vaid siis, kui akadeemia on loonud Kasutajaga vastava seose.

4.2. Konto loomisega tekib Kasutajale Moodle’is kasutajaprofiil, kuhu Kasutajal on võimalik salvestada lisaks Konto loomiseks vajalikele andmetele teisi isikuandmeid. Kasutajal on võimalus igal ajal oma lisatud isikuandmeid muuta ja kustutada, v.a ees- ja perekonnanimi ning kasutajatunnus. Moodle’is nime muutmiseks tuleb pöörduda e-posti teel moodle@eava.ee.

4.3. Kasutaja vastutab oma Kontole lisatud täiendavate isikuandmete õigsuse eest ning Moodle’i väliste teenustega liidestamise ja sellega kaasneva andmevahetuse eest.

4.4. Konto kasutamisel kohustub Kasutaja võtma kasutusele kõik meetmed, et vältida kolmandate isikute ligipääs oma Kontole. Samuti tuleb tekkinud ohu korral teavitada Moodle’i kasutajatuge e-posti teel moodle@eava.ee.

4.5. Konto loomisel ja Moodle’i kasutamisel on keelatud mistahes tegevused, mis võivad kahjustada Moodle’i toimimist või on vastuolus õigusaktidega. Keelatud tegevuste tuvastamisel on akadeemial õigus piirata Kasutaja ligipääs e-õppe keskkonda.

4.6. Keelatud tegevuste all peetakse silmas muuhulgas, kuid mitte ainult, Moodle’i ülekoormamist päringutega, ebaturvalise/ebaseadusliku sisu lisamist süsteemi, autoriõiguste rikkumist, teiste Kasutajate Kontodele ligipääsu üritamist või mistahes viisil vms etteheidetavat käitumist või sellisele käitumisele kaasa aitamist Kasutaja poolt.

4.7. Kasutajal on võimalus liidestada oma Konto Moodle’i väliste teenustega, mis ei ole akadeemia poolt kontrollitav. Akadeemiale on nähtav üksnes välise teenusega liidestamise fakt.

4.8. Moodle’i Kasutaja saab e-posti teel Moodle’i kasutamisega seotud teateid. Teadete edastamise e-postile saab Kasutaja oma Konto sõnumivahetuse eelistustes välja lülitada.

5. Akadeemia õigused, kohustused ja vastutus

5.1. Akadeemial on õigus kasutada Moodle’it akadeemia õppe-, teadus- ja administratiivtöö eesmärkidel. Teenust pakutakse 24 tundi ööpäevas ja 7 päeva nädalas, v.a akadeemia poolt teatatud hooldusaegadel või planeerimata rikked, näiteks elektri- või internetiühenduse katkestus ELA õppehoones.

5.2. Akadeemial on kohustus tagada Kasutajate rollide ja õiguste vastavus ning hoida ära õigustamata isikute ligipääs Moodle’ile. Kursuse õppejõud tagab juurdepääsu kursusele õppetöö toimumise perioodil. Pärast toimumise lõppu on õppejõul õigus kursus õppijatest ja nende tegevustest tühjendada.

5.3. Akadeemial on õigus kasutusmugavuse suurendamise eesmärgil liidestada Moodle’it akadeemia õppeinfosüsteemiga jt akadeemia poolt kasutatavate teenustega.

5.4. Akadeemial on õigus teha kasutustingimustes ühepoolselt muudatusi, teavitades sellest Kasutajaid kui nad peale muudatuse tegemist esimest korda Moodle’isse sisse logivad.

5.5. Moodle’it kasutatakse üksnes üle turvalise ühenduse (HTTPS).

5.6. Moodle on majutatud akadeemia poolt hallatavates ja Eesti territooriumil asuvates serverites.

5.7. Moodle’i serverite ja andmebaasi tarkvara varustatakse jooksvalt ajakohaste turvauuendustega.

5.8. Hoolduste läbiviimiseks rakendatakse hooldusaknaid, mille kohta tuuakse täpsem teave Moodle’i avalehel. Hooldusakende ajal on Moodle’i kasutamine tõkestatud või piiratud. Planeeritud katkestused toimuvad üldjuhul väljaspool tööaega. Kui planeeritud katkestus kestab kauem kui 15 minutit, teavitatakse kasutajad sellest Moodle’i avalehel.

5.9. Moodle’i varundamine toimub regulaarselt. Täiendavalt varundatakse aktiivseid kursusi igal nädalavahetusel.

5.10. Akadeemia pakub Kasutajatele Moodle’i kasutamisega seotud kasutajatuge e-posti moodle@eava.ee teel.

5.11. Akadeemia ei vastuta Kasutajate poolt Moodle’isse üleslaaditud materjalide sisu eest.

5.12. Akadeemia ei vastuta Moodle’i toimimise tõrgete eest, mis on põhjustatud akadeemia kontrolli alt väljas olevatest asjaoludest.

6. Isikuandmete kaitse

6.1. Akadeemia töötleb vastutava töötlejana isikuandmeid vaid Kasutajatele Kontode loomise võimaldamiseks ja õppetöö läbiviimise tagamiseks vastavalt akadeemia isikuandmete töötlemise põhimõtetele.

6.2. Moodle’i paremaks ja efektiivsemaks toimimiseks kasutatakse veebilehitsejasse salvestatavaid küpsiseid. Moodle’i kasutamiseks tuleb kindlasti lubada seansiküpsis, mis haldab sisselogitust Moodle’is liikudes. Kui logitakse välja või suletakse veebilehitseja, siis see küpsis kustutatakse automaatselt veebilehitsejast ja serverist. Lisaks kasutatakse Moodle’is keeleseade ja kasutajanime salvestamise küpsiseid.

6.3. Akadeemia avaldab isikuandmeid üksnes Moodle’it administreerivatele isikutele, õppejõu rollis olevatele isikutele oma kursustel osalevate õppijate piires ning teistele isikutele, kui andmete avaldamise nõue tuleneb õigusaktidest. Õppejõud näeb oma kursustel osalevate õppijate ees- ja perekonnanime, kasutajatunnust, e-posti aadressi ning tegevuste logisid (sh IP-aadresse).

6.4. Moodle salvestab Kasutajate tegevused logidesse, mida kasutatakse kursusel osalemise ning tegevuste lõpetamise jälgimiseks. Moodle’i logisid säilitatakse vähemalt 180 päeva.

6.5. Akadeemia võib töödelda kõiki Moodle’is sisalduvaid isikuandmeid Moodle’i kasutajatoe pakkumiseks ning Moodle’i kasutamise analüüsimiseks teenuse kvaliteedi ja kasutusmugavuse tõstmise eesmärkidel.

EAVA Moodle terms, conditions and GDPR

1. Terms

1.1. Estonian Aviation Academy’s Moodle is an open-source e-learning application located at https://moodle.eava.ee (‘Moodle’).

1.2. The manager of Moodle is Estonian Aviation Academy (‘academy’), who provides the opportunity for the teaching staff to use Moodle for creating and conducting courses, and for degree students and continuing education learners for participating in the courses.

1.3. The users of Moodle are natural persons who hold a Moodle user account (‘account’).

2. General

2.1. Users can use Moodle only if they agree to all terms and conditions of use.

2.2. Using Moodle means primarily using the features of Moodle to participate in or conduct courses at the academy.

2.3. The use of Moodle is possible only by means of a personal user account, which enables user identification. User authentication in Moodle can be performed with a username and password.

3. Creating and deleting a Moodle account

3.1. Users cannot create user accounts for themselves in Moodle. Academy employees and students can enter Moodle with their username and password for the academy’s computer network.

3.2. For learners who participate in partly or fully web-based continuing education courses, a Moodle account is created based on the personal information (name and surname, email address) they provide upon registration to the course. User accounts for continuing education learners are created automatically. The users will receive an email with their Moodle username and initial password, which they need to change at first login.

3.3. Moodle users do not need to provide any additional information to use the learning environment. The user’s name and surname, email address are transferred from the central database of the academy to Moodle. Any other information (e.g. a photo, city, middle name(s), interests) in the Moodle user profile is optional and can be added by the user, if desired. The purpose of processing the voluntarily added personal data is to improve user convenience during teaching and studies.

3.4. The accounts of degree-seeking and vocational training students will be preserved in the Moodle database until the end of their studies. The accounts will be deleted one month after the user graduates from the academy or the user’s employment contract with the academy expires.

3.5. The Moodle user accounts that are created for participation in continuing education programmes will be preserved in the Moodle database as long as a user is involved in a Moodle course. Users are entitled to request deletion of their Moodle account at any time by sending such request to moodle@eava.ee.

3.6. The account and all information related to the account in Moodle are deleted within two weeks after the respective request is received. After the account has been deleted, it is not possible for the user to use Moodle.

4. Rights, obligations and liability of the user

4.1. Users can conduct or participate in studies in Moodle only if the academy has created a link to the user.

4.2. By creating an account, the user will have a Moodle user account, where the user can save other personal data in addition to the data required for creating the account. Users may change or delete the personal data they have added, excl. name and surname and username, at any time. To change one’s name in Moodle, users need to email to moodle@eava.ee.

4.3. Users are responsible for the accuracy of the additional personal data added to their account and for connecting external services and the related data exchange.

4.4. When using the account, users undertake to take all measures to prevent third persons from accessing their account. In case of risk, Moodle help desk must be notified by email to moodle@eava.ee.

4.5. Any activities that may damage the operation of Moodle or are contrary to the law are prohibited when creating the account and using Moodle. If prohibited activities are detected, the academy has the right to restrict the user’s access to the e-learning environment.

4.6. Examples of prohibited activities include, but are not limited to, overloading Moodle with queries, adding unsafe or illegal content to the system, copyright violations, attempts to access other users’ accounts, or any other objectionable conduct or contribution to such conduct in any way by the user.

4.7. Users have an opportunity to connect their Moodle account to external services, which is not controlled by the academy. The academy can only see the fact of connection to an external service.

4.8. Moodle users receive email notifications related to using Moodle. Users can switch off email notifications under the Message preferences.

5. Rights, obligations and liability of the academy

5.1. The academy has the right to use Moodle for the purpose of teaching and studies, research and administrative work at the academy. The service is provided 24 hours per day and 7 days per week, except during maintenance as notified by the academy or unexpected failures such as power cuts or Internet interruptions in the academy’s building.

5.2. The academy must ensure the compliance of the users’ roles and rights, and prevent unauthorised persons from gaining access to Moodle. The course teacher ensures access to the course during the period of studies. After the period of studies, the teacher has the right to empty the course of learners’ data and their activities.

5.3. For the purpose of improving user convenience, the academy has the right to connect Moodle with the academy’s Study Information System and with other services used by the academy.

5.4. The academy is entitled to unilaterally make changes in the instructions for use, by informing users of such changes when they log in to Moodle for the first time after the changes.

5.5. Moodle is only used over a secure connection (HTTPS).

5.6. Moodle is hosted by servers that are administered by the academy and located in the territory of Estonia.

5.7. Security updates are regularly provided to Moodle servers and database software.

5.8. Maintenance windows are used for performing maintenance. Further information on maintenance windows is provided on the front page of Moodle. The use of Moodle is disrupted or limited during maintenance windows. Scheduled interruptions generally take place outside of working hours. If a scheduled interruption lasts longer than 15 minutes, users are notified of it on the front page of Moodle.

5.9. Moodle is regularly backed up. Active courses are additionally backed up during every weekend.

5.10. The academy provides help desk service to users by email moodle.eava.ee.

5.11. The academy is not responsible for the content uploaded to Moodle by users.

5.12. The academy is not responsible for Moodle’s malfunctions, which are caused by circumstances that are beyond the control of the academy.

6. Protection of personal data

6.1. The academy as a chief processor processes personal data only to enable the creation of user accounts and ensure the conducting of studies and teaching, pursuant to the principles of processing personal data at the academy.

6.2. For better and more effective operation of Moodle, cookies are stored in the web browser. When using Moodle, you must definitely allow the session cookie, which manages user logon when navigating in Moodle. When you log out or close the web browser, the cookie is automatically deleted from the browser and the server. In addition, Moodle uses cookies for storing language settings and the username.

6.3. The academy will disclose personal data only to Moodle administrators, to persons in the teacher’s role who see the personal data of learners participating in their course, and to other people if the requirement of disclosure arises from the law. The teachers see the names and surnames, usernames, email addresses and activity logs (incl. IP addresses) of learners participating in the course.

6.4. Moodle saves the users’ activities into logs, which are used for monitoring participation in the course and completing the activities. Moodle logs are stored for 180 days.

6.5. The academy may process all personal data included in Moodle for providing Moodle help desk service and for analysing the use of Moodle for the purpose of enhancing service quality and user convenience.