I osa- õhu voolamise üldised seaduspärasused, tõste- ja takistusjõu tekkimine, lennuki tiib ja selle parameetrid. II osa- tiiva vastastikmõju õhuga, tiiva mehhanisatsioonid, õhusõiduki lennurežiimid, ülekoormuse mõiste. III osa- õhusõiduki tasakaal, püsivus ja juhitavus. Suurte kiiruste aerodünaamika probleemid. IV osa- propelleri ehituse ja töö põhimõtted, lennuki käitumine suurtel kohtumisnurkadel.

Kursuse läbinu kirjeldab kvalitatiivselt aeodünaamiliste jõudude ja momentide mõju õhusõidukile,loetleb ja analüüsib erinevate faktorite mõju õhusõiduki tasakaalule, püsivusele ja juhitavusele, kirjeldab ka suurte kiiruste aerodünaamika aluseid.

Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile teadmised lennundusmeteoroloogiast ja oskused lendude planeerimisel meteoroloogiliste näitajatega arvestada ning neid kasutada.

Statistika põhimõisted. Andmekogumismeetodid. Kirjeldav statistika. Tõenäosusteooria alused. Jaotusseadused. Nähtustevaheliste seoste uurimine.