Kursuse eesmärk on anda ülevaade lennunduses kasutatavatest seiretehnoloogiatest, nende tugevustest ja nõrkustest. Kursuse käigus vaadeldakse seireinfo ahelat tervikuna – õhusõiduki pardaseadmetest kuni lennujuhi töökohal kuvatava infoni.