Õppeaine eesmärk

Anda üliõpilastele baasteadmisi masinaelementide, metalsete-, polümeersete- ja komposiitmaterjalide kohta. Tutvustada erinevate detailide töövõime kriteeriume, iseloomulikke tõrgete liike ning sõlmede arvutuse ja valiku aluseid.

Õppeaine õpiväljundid

1. taseme õpiväljundid (aine põhielementide tundmine):
Õppeaine läbinud üliõpilane:
  1. tunneb aine põhielemente; 
  2. oskab lihtsate sõnade ja näidete abil kirjeldada lühidalt kogu ainet;
  3. kasutab aine tüüpilisi termineid;

2. taseme õpiväljundid (üldteadmised aine teoreetilistest ja praktilistest aspektidest ning oskus neid teadmisi rakendada):
Õppeaine läbinud üliõpilane:
  1. tunneb aine teoreetilisi põhialuseid;
  2. oskab vajaduse korral tüüpiliste näidete abil üldiselt kirjeldada kogu ainet;
  3. oskab kasutada ainet kirjeldavate füüsikaseadustega seotud matemaatilisi valemeid;
  4. oskab lugeda ja mõista aines kasutatavaid eskiise, jooniseid ja skeeme;
  5. oskab üksikasjalikke protseduure järgides oma teadmisi praktikas rakendada;

3. taseme õpiväljundid (üksikasjalikud teadmised aine teoreetiliste ja praktiliste aspektide kohta ning oskus kombineerida ja kohaldada teadmiste eri elemente loogilisel ja üldistaval viisil):
Õppeaine läbinud üliõpilane:
1) tunneb aine teooriaosa ning asjaomase aine seoseid teiste ainetega;
2) kirjeldab teoreetiliste põhialuste ja konkreetsete näidete abil üksikasjalikult kogu ainet;
3) mõistab ja oskab kasutada ainega seotud matemaatilisi valemeid;
4) oskab lugeda, mõista ja koostada aines kasutatavaid eskiise, lihtsaid jooniseid ja skeeme;
5) oskab tootja juhendi abil rakendada oma teadmisi praktikas;
6) tõlgendab eri allikatest saadud mõõtmistulemusi ning rakendab vajaduse korral parendusmeetmeid.

Sisu lühikirjeldus

Õhusõidukite materjalid – rauasulamid, muud metalsed materjalid (peale rauasulamite), korrosioon. Komposiitmaterjalid ja mittemetallid. 
Kinnitusvahendid, torud ja liitmikud, vedrud, laagrid, jõuülekanded, juhtimistrossid, elektrikaablid ja ühendused

Õpetatakse järgmistes õppekavades

2015: TECH