Kursuse/teemade ülevaade

 • Pedagoogika

  Õpetamine ei ole tänapäeval enam ei teadustöö vaene sugulane ega ka ühe õnneliku õppejõu kaasasündinud anne, vaid kogu ülikooli hõlmava infratsruktuuri üks olulisimaid funktsioone (John Biggs)

 • Erialased nõuded

  Lennuakadeemia lähtub oma tegevuses Eesti Vabariigi, Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi ning rahvusvaheliste  lennundusorganisatsioonide regulatsioonidest. 

  Õppekava arendusel juhindutakse lennundusvaldkonna rahvusvahelistest regulatsioonidest

  Eesti Lennuakadeemia lähtub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja rahvusvahelistest lennundusregulatsioonidest (EÜ määrus nr 216/2008, EL määrus nr 805/2011 kuni 31.12.2016 ja alates 30.06.2015 EL määrus nr 2015/340,  EL määrus nr 1178/2011, EL määrus nr 1321/2014 (osa 66/147)).

  Lennuamet on väljastanud sertifikaadid lennujuhtide, pilootide ja õhusõiduki hoolduse spetsialistide koolituseks. Eesti Lennuakadeemias on alljärgnevad rahvusvaheliselt tunnustatud koolitusorganisatsioonid: Air Traffic Service Training Organization; Flying Training Organization; Maintenance Training Organization. Koolitustegevuse aluseks on vastavad käsiraamatud. Vastavust kirjeldatud regulatsioonidele kontrollib regulaarselt Lennuamet igal aastal ja pisteliselt rahvusvaheline EASA komisjon. 

  Lennuliiklusteeninduse õppekava erialamoodulite nõuded määrab Euroopa Komisjon oma määrusega 805/2011, juhendmaterjaliks on kehtestatud Guidelines for air traffic controller Common Core Content Initial Training, Eurocontrol 21.10.2008. Eriala õppekava arendus peab tagama koolituse vastavuse määrustele. Alates 30.06.2015 hakkas kehtima EL määrus nr 2015/340. Määruse rakendusperiood mille jookusul tuleb koolitus vastavusse viia on kuni 31.12.2016.

  Õhusõiduki ehituse ja hoolduse õppekava nõuded tulenevad Euroopa Komisjoni määrusest EL määruse nr 1321/2014 Osa 66 ja Osa 147. Regulatsioon on otsekohalduv, määrates õppekava mahu, sinna kuuluvad õppeained, õppekava ja õppeainete väljundid, omandatavate teadmiste taseme, teooriakoolituse ja praktika mahulise jagunemise suhte (%), nõuded õppetöös osalemise ja selle jälgimise kohta.

  Õhusõiduki juhtimise õppekava nõuded määrab ära EL määrus nr 1178/2011. Õppeprogramm on Lennuametiga kooskõlastatud koolituskäsiraamatutes.

 • Õppekorraldus

  Õppetöö on kogu stuudiumi ulatuses reguleeritud vastavalt akadeemia õppekorralduseeskirjas sätestatule.

  Akadeemia kõrghariduse õppekavad on üles ehitatud moodulsüsteemis, sisaldades erineva mahuga temaatilisi mooduleid ja lõputööd või lõpueksamit. 

  ELA-l on koostöölepingud Tartu Ülikooli, Eesti Maaülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooliga. Nende lepingute alusel viiakse ülikoolides läbi osa ELA õppekavajärgsest õppetööst. Õppetöö kvaliteedi ja õppejõudude kvalifikatsiooni tagab vastav ülikool.

 • Lõputööde juhendamine

  Vastuseid küsimustele:
  • Mida tähendab üliõpilaste uurimistööde juhendamine?
  • Mis mõjutab juhendamise protsessi?
  • Millised on juhendaja ja juhendatava rollid ja ülesanded uurimistöö kirjutamise erinevates etappides?
  • Kuidas anda tõhusat tagasidet? ( Kärtner, 2010),

  leiate õppematerjalist " Üliõpilaste uurimistööde juhendamine ja tagasisidestamine"